Teksti suurus:
A A A

Üldkoosolek

Kogu kõrgeim organ on Kogu liikmete üldkoosolek.

Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt kord aastas.

Juhatus on kohustatud üldkoosoleku erakorraliselt kokku kutsuma, kui:

1) seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Kogu liikmetest;

2) seda nõuavad Kogu huvid.

Kui juhatus ei kutsu eelmises punktis nimetatud asjaoludel üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkogu ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

Üldkoosoleku kokkukutsumisest koos päevakorraga teatab Kogu juhatus liikmetele vähemalt seitse päeva ette Kogu liikme juhatuses registreeritud aadressil.

Üldkoosoleku päevakorra koostab ja koosoleku valmistab ette juhatus.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui see on kokku kutsutud põhikirjaga kehtestatud korras ja sellel osaleb või on esindatud üle poole Kogu liikmetest.

Juhul, kui üldkoosolekule on kogunenud vähem kui pool Kogu liikmetest, otsustavad üldkoosolekule kogunenud Kogu liikmed uue, sama päevakorraga üldkoosoleku läbiviimise aja.

Üldkoosolek on kinnine – sellel võivad viibida ainult Kogu liikmed. Au- ja
toetajaliikmed võivad osaleda ainult sõnaõigusega. Kui üldkoosolek nii otsustab, võivad sellel osaleda külalised.

Isikuga seotud hääletamine (valimine) on üldkoosolekul avalik. Hääletamine on kinnine, kui seda nõuab kas või üks koosolekul osalev Kogu liige.

Üldkoosoleku päevakorra ja töökorra kinnitab üldkoosolek.

Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll. Protokollile esitatavad nõuded kehtestab juhatus.

Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ainult küsimustes, mis olid teatavaks tehtud üldkoosoleku kokkukutsumisel teatatud päevakorraga.

Üldkoosolekul võib hääletada Kogu liige. Igal liikmel on üks hääl. Kogu liige võib delegeerida oma hääle oma esindajale lihtkirjaliku volikirjaga. Esindajaks võib olla ainult Kogu liige.

Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega, kui põhikiri ei näe ette teisiti.

Isiku valimisel osutub valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

Kogu põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 2/3 koosolekul osalenutest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

Kogu eesmärkide muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

Kogu ühinemise või jagunemise või lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.

Põhikirja punktis 7.6. nimetatud asjad otsustatakse Kogu üldkoosoleku poolt vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevate hääleõiguslike häältega.

Liige ei tohi hääletada, kui Kogu otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

Juhatuse liige ei tohi hääletada Kogu majandusaasta aruande kinnitamise otsustamisel. Juhatuse või muu organi liige ei tohi hääletada Kogu poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Nende liikmete hääli ei arvestata sellisel juhul esindatuse määramisel põhikirja punkti 8.15. tähenduses.