Teksti suurus:
A A A

Juhatus

Juhatus

Kogu kõrgeim organ üldkoosolekute vaheajal on juhatus.

Juhatusse valitakse kaheks aastaks kolm kuni üheksa liiget, kellest 2/3 peavad olema vanemallohvitserid.

Juhatusele valitakse kaheks aastaks ka kolm asendusliiget, kellest 2/3 on vanemallohvitserid ja kes asendavad juhatuse liikmeid nende väljalangemisel juhatusest. Juhatuse liikmeid ja asendusliikmeid võib tagasi valida.

Juhatuse liikme ja asendusliikme võib üldkoosolek mõjuval põhjusel tagasi kutsuda.

Juhatuse liikme volitused lõpevad, kui ta ei ole aruandeaastal osalenud kolmel järjestikusel juhatuse koosolekul, misjärel tema asemele astub juhatuse esimehe või aseesimehe poolt määratud asendusliige.

Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei ole ette nähtud üldkoosoleku otsusega.

Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe kes peavad olema vanemallohvitserid.

Juhatuse esimees on ühtlasi Kogu esimees.

Juhatuse esimehel on õigus esindada Kogu kõigis õigustoimingutes üksinda, teised juhatuse liikmed võivad õigustoimingutes esindada Kogu kahekesi.

Juhatuse liige ei saa oma kohustuste täitmise eest hüvitust ega tasu, kui üldkoosoleku otsus ei näe ette teisiti.

Juhatus juhib Kogu igapäevast tegevust ning põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest lähtudes esindab Kogu.

Juhatus peab andma Kogu liikmetele vajalikku teavet Kogu juhtimise kohta.

Juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks Kogu aasta-eelarve projekti ja
majandusaasta aruande.

Juhatus võib sõlmida töövõtulepingu Kogu palgalisele tööle võetava isikuga.

Kogu liikme kandidaadi või Kogu liikme põhjendatud kirjaliku taotlusel on juhatusel õigus vähendada tema sisseastumis- ja/või liikmemaksu suurust.

Juhatus võib aukohtu ettepanekul või omal algatusel:

1) hoiatada Kogu liiget ja selgitada talle allohvitserile sobimatu käitumise olemust;

2) keelata Kogu liikmel Kogu rinnamärgi kandmise kuni üheks aastaks;

3) keelata Kogu liikmel teenetemärgi kandmise teatud ajaks või alatiseks;

4) arvata liige Kogust välja.

Juhatus võib oma liikmete vahel jagada juhatuse töövaldkonnad.

Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas koosolekul osalevate juhatuse liikmete enamus ja põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti. Kui juhatuse otsuse tegemisel on poolt- ja vastuhäälte arv võrdne, otsustab juhatuse esimehe seisukoht.

Juhatuse otsus on vastu võetud ka koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletasid kirjalikult kõik juhatuse liikmed.